full screen background image

Mūsų požiūris į ugdymą

Mūsų požiūris į vaiką ir jo ugdymą susiformavo per ilgą laiką, dar dalyvaujant Egmonto projekte (1993–2005), beveik nuo švietimo reformos ikimokyklinio ugdymo srityje pradžios, kai mokėmės iš naujo pažinti vaiką, keisti savo ankstesnes nuostatas. Didieji pokyčiai darželio praktikoje vyko, kuriant ir įgyvendinant daugelį projektų, kuriuos siejo simbolinis pavadinimas – „Artyn vaiko“. Ėjimas „artyn vaiko“ vyko labai nuosekliai, gilinantis į ikimokyklinio amžiaus vaiko pedagogiką ir psichologiją, atliekant daugybę stebėjimų, praktinių eksperimentų ir tyrimų, mokantis seminaruose ir stažuotėse, diegiant naujus ugdymo metodus, nuolat tariantis ir diskutuojant.

Remdamiesi savo praktine patirtimi, išskiriame pagrindinius aspektus, kurie apibūdina mūsų įstaigos ugdymo kokybės sampratą:

 Gera vaiko savijauta

 Visame ugdymo procese sudarome sąlygas vaikui pasijusti svarbiu: išklausome vaiko nuomonę, palaikome iniciatyvą, įgyvendiname jo siūlomas idėjas, įtraukiame į sprendimų priėmimą.

 Kuriame emociškai palankią aplinką: kviečiame tėvelius adaptacijos laikotarpiu pabūti grupėje drauge su vaiku, teikiame jiems rekomendacijas, kaip elgtis, kad palengvinti vaiko adaptaciją. Pedagogų, vaikų, tėvų santykius grindžiame pasitikėjimu ir pagarba. Grupėse įrengiame erdves, kurios leidžia atsiriboti nuo kitų, pabūti vienam. Lanksčiai taikome įvairias poilsio ir atsipalaidavimo formas, atsižvelgdami į vaikų poreikius ir tėvelių pageidavimus.

Tenkiname prigimtinį vaiko poreikį judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą. Tai užtikrinti padeda tikslingai kuriama grupių ir lauko aplinka: čiuožyklos, nameliai, pusiausvyros tilteliai, kopėtėlės, įrengta futbolo aikštelė, augalų labirintas, „miško aikštelėje“ esantys įrengimai, kalneliai, sūpynės ir kt.

 Puoselėjame vaikų kultūrą, t.y. nesiekiame, kad vaikas taptų mažas suaugęs, jam netaikome suaugusiam būdingų elgesio standartų. Vadovaujamės vienu iš Egmonto projekto principų: „Vaikystė – ne liga, kurią reikia gydyti“. Pripažįstame vaikystę ir vaikišką elgesį kaip savaiminę vertybę: vaikai žaidžia, šėlioja, kuria, savitai samprotauja ir kt.

 Tėvelių atsiliepimai:

„Darželio pavadinimas tikrai atitinka mano „Vaikystės“ sampratą – vaikai jame jaučiasi laisvi, suprasti, priimami tokie, kokie yra. Jie gali tyrinėti, stebėti, augti, skleistis. Tikra „VAIKYSTĖ“.

 „Demokratiškumas ir liberalumas „Vaikystę“ daro išskirtinę iš kitų“.

 „Puikios auklėtojos, auklėjimas bendravimas su vaikais ir tėvais. Puiki atmosfera“.

 „Mums labai patiko „Vaikystės“ darželyje auklėtojų bei vaikų tarpusavio santykiai, auklėtojų požiūris bei bendravimas su jais. Taip pat puiki yra psichologė, kuri visada pasiruošusi padėti“.

 „Man patiko vaikų laisvė tiek darbeliuose, tiek bendravime. Vaikai pažįsta, labina visus darbuotojus, juos gerbia, myli. Patiko surinktas specialistų būrys“.

 „Patiko visa aplinka. Bendravimas su vaikais. Nuoširdi atmosfera. Organizuojami renginiai. Nuostabus darželis su puikiais pedagogais“.

 Kiekvienas vaikas – ypatingas

 Pagrindinis mūsų siekis – kuo geriau pažinti vaiką (jo poreikius, galimybes, turimą patirtį, pomėgius, charakterio savybes, šeimos savitumą) ir, atsižvelgiant į tai, jį ugdyti. Kiekvienam vaikui parenkame tinkamiausius ugdymo metodus, priemones, pritaikome aplinką, poilsio formas. Pavyzdžiui, jei vaikas ypač domisi mašinomis, tai pedagogas pasinaudos vaiko interesais ir modeliuos reikiamas situacijas. Dienos ritmas lanksčiai pritaikomas prie vaiko: kiekvienas vaikas valgo, ilsisi, žaidžia, rengiasi ar dalyvauja veiklose savo tempu. Pavyzdžiui, vienas vaikas miega valandą, o kitas – dvi. Vaikas neverčiamas gulėti visą numatytą poilsiui laiką, bet sudaromos sąlygos alternatyviai veiklai: vartyti knygeles, klausytis muzikos, piešti, ramiai žaisti ir kt.

 Jei vaikui reikalinga įstaigoje dirbančių specialistų pagalba, su vaiku dirbama lanksčiai, atsižvelgiant į jo savijautą tuo metu, užimtumą grupėje, ne tik pagal iš anksto numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Suderinus pedagogo ir vaiko interesus, užsiėmime kartu su vaiku gali dalyvauti jo tėvai, grupės draugai.

 Jei vaikas bet kurioje veikloje (žaisdamas su draugais, konstruodamas, valgydamas, rengdamasis, sportuodamas ir kt.) pajaučia savo galimybių ribas, žino, kad gali kreiptis pagalbos ir jam ji bus suteikta. Skirtingiems vaikams teikiama skirtinga pagalba. Pavyzdžiui, vienam vaikui pedagogo užduotas klausimas padės rasti išeitį, kitą pakaks padrąsinti žodžiu, trečiam – sudaryti individualią užduotį.

 Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones, žaidimo erdves. Atsižvelgiame į konkrečiam vaikui labiausiai tinkančius pasaulio suvokimo, informacijos priėmimo būdus. Remdamiesi vaiko individualiomis prigimtinėmis galiomis ir atsižvelgdami į skirtingus mokymosi stilius, kūrybiškai taikome ugdymo(si) metodus. Pavyzdžiui, vieni mokosi stebėdami draugus, kiti atsakymus į kylančius klausimus randa aktyviai veikdami – eksperimentuodami, tyrinėdami, žaisdami.

Mišraus amžiaus grupėse kuriame palankias sąlygas vaikų individualumui skleistis. Ikimokyklinio amžiaus grupėse sudarome sąlygas būti su savo broliukais, sesutėmis. Grupės formuojamos iš trimečių, keturmečių, penkiamečių vaikų grupelių. Vyresnieji turi galimybę globoti jaunesnius, gali pasijusti žinančiais, galinčiais, mokytojais, pagalbininkais. Mažieji taip pat jaučiasi saugūs, nes kyla mažiau ankstyvajam amžiui būdingų emocinių proveržių, smagu sekti ir mokytis iš vyresniųjų. Vaikai mokosi vieni iš kitų, plečia savo bendravimo patirtį, turtina kalbą, įgyja socialinių įgūdžių, realizuoja įvairius vaidmenis.

Tėvelių atsiliepimai:

Labai patiko auklėjimo metodai, kurių pagalba ugdoma vaiko asmenybė. Vaikui buvo suteikta galimybė pačiam priimti sprendimus, jie buvo gerbiami. Patiko nuoširdus auklėtojų darbas, rūpestis, supratingumas, taktas”.

 „Darbuotojų atsidavimas, nuoširdumas, gebėjimas nevertinti, o priimti vaikus tokius, kokie jie yra. Patiko neprievarta miego atžvilgiu, taip pat ir maisto“.

 „Vaikystėje mums patiko viskas: aplinka, auklėtojos, jų darbas, požiūris į vaikų ugdymą, laisvas pasirinkimas dėl pietų miegelio, gausios edukacinės programos, ekskursijos, supažindinimas su profesijomis“.

 „Labai kreipiamas dėmesys į individualų vaiko vystymąsi, akcentuojant vaiko stipriąsias puses. Vaikai daug juda, yra emociškai savarankiški. Tai tikrai labai saugi aplinka vaikui“.

 „Labai savitas ir labai teigiamas bruožas – mišrios grupės. Taip vaikams lengviau mokytis iš vyresnių vaikučių ir rūpintis mažesniais“.

 Šeima – mūsų sąjungininkė

Šeimos ir „Vaikystės“ personalo tarpusavio pasitikėjimą kuriame nuo pirmų susitikimų: organizuojame atvirų durų dienas, teikiame informaciją, pagalbą besiruošiant į darželį ir adaptacijos periodu.

 Siekiame aktyvaus šeimos dalyvavimo ugdymo(si) procese: keičiamės informacija apie vaiko ugdymą(si), nuolat tariamės dėl vaiko ugdymo(si) poreikių ir galimybių, sunkumų įveikimo būdų, kviečiame teikti idėjas ir dalyvauti priimant sprendimus dėl aplinkos kūrimo, bendrų projektų rengimo, lėšų panaudojimo, renginių organizavimo ir kt.

 Tėvelių atsiliepimai, pastabos, nuomonė mums yra vertingi, į juos atsižvelgiame tobulindami ugdymo procesą ir įstaigos veiklą.

 Tėvelių atsiliepimai:

„Mums buvo svarbu, kad šis darželis kuria bendruomeniškumo jausmą. Su auklėtojomis gali dalintis savo abejonėmis, mintimis, pastebėjimais. Tai darželis, kur vaikas jaučiasi laisvas, nereikia bijoti, patirti įtampos.  Svarbu neteisiantis požiūris. Tai darželis, kuriam tikrai rūpi vaikas!”

 „Tai darželis, kuris praturtino visos mūsų šeimos patirtį“.

 „Labai džiugu, kad darželio pedagogai įtraukia ir tėvelius į darželio buitį, pramogas. Darželyje dirba nuostabios, labai nuoširdžios, mokančios užimti ir pasirūpinti auklėtojos“.

 „Manau, kad „Vaikystė“ tobulėja nuolatos, nes yra glaudus ryšys tarp darbuotojų ir tėvų“.

 „Darželio šventės – tai tarsi šeimos šventės. Patiko renginiai apie susipažinimą su specialybėmis, kur dalyvauja tėvai“.

 „Ačiū auklėtojoms ir visiems „Vaikystės“ darbuotojams už puikų darbą ir bendradarbiavimą su tėveliais“.

 Svarbu viskas, kas supa vaiką

 Ugdymo aplinką kuriame taip, kad tenkintų pagrindinius vaikų poreikius – žaisti, judėti, ugdytų gebėjimus, plėstų patirtį, būtų svarbi gerai emocinei savijautai.

Grupės (rūbinė, miegamasis, prausykla) ir kitas įstaigos erdves išnaudojame vaikų veiklai. Praplėstos erdvės leidžia tenkinti judėjimo ir bendravimo poreikį, padeda susirasti naujų draugų, mokytis orientuotis erdvėje, pasitikėti savo jėgomis, rūpintis jaunesniais, išbandyti naujas veiklas.

 Uždaros žaidimų erdvės (dviejų aukštų nameliai, širmomis atitverti kampeliai, balkonai) leidžia vaikams atsiriboti nuo kitų, suteikia saugumo jausmą. Vaikai gali žaisti mažose grupelėse, prireikus pailsėti, jausti erdvės ribą.

 Sporto įrengimai (kompleksai su skersiniais, virvėmis, žiedais, kopėtėlėmis, čiuožyklomis, sūpynėmis ir kt.) plečia aktyvaus vaikų judėjimo galimybes. Šias priemones vaikai panaudoja judėjimui, bendravimui, aplinkos stebėjimui, savų žaidimų kūrimui, baimių ir sunkumų įveikimui, tyrinėjimui, savo galimybių pažinimui.

 Priemonės tyrinėjimams ir eksperimentavimams (,,šviesos“ stalai, prožektoriai, svarstyklės, augalai ir kt.) ugdo vaikų pažinimo gebėjimus, skatina kūrybiškumą, smalsumą. Tyrinėdami vaikai mąsto, samprotauja, kalbasi, diskutuoja, ieško informacijos, įvaldo kai kurias mokymosi strategijas, mokosi priimti bendrus sprendimus.

 Informacinės technologijos (kompiuteriai, interaktyvi SMART lenta, fotoaparatai, vaizdo kameros ir kt.) žadina vaikų motyvaciją mokytis, pažinti, atrasti, plečia mąstymo galimybes. Vaikai tyrinėja ir atranda įvairias technologijų panaudojimo galimybes, mokosi analizuoti, apibendrinti, rūšiuoti, rasti nestandartinius sprendimus, įgytą patirtį panaudoti kituose žaidimuose.

 Aplinka atsipalaidavimui ir alternatyviam poilsiui: minkšti baldai, pagalvėlės, žaislai, galimybė erdves pertvarkyti pagal vaikų sumanymus.

 Lauko aplinka (kalneliai, augalų labirintas, futbolo aikštelė, krepšinis, miško aikštelė) leidžia skatinti fizinį vaiko aktyvumą, spontanišką judėjimą, įgyti naujų patirčių. Kiemo teritorijoje vaikai gali išbandyti, tyrinėti įvairius judesius ir veiksmus, kurti ir žaisti žaidimus.

 Ekskursijos ir išvykos praturtina vaikų patirtį, jie susipažįsta su artimiausia gamtine, socialine ir kultūrine aplinka, .mokosi orientuotis naujoje aplinkoje.

 Tėvelių atsiliepimai:

„Šiame darželyje patiko, kad gražiai sutvarkyta aplinka, gerai atrodančios grupės“.

 „Mūsų vaikas augo ir tobulėjo gražioje aplinkoje. Grupė pritaikyta vaikui tobulėti ir mokytis“.

 „Darželyje patiko, kad daug vaikams veiklos, darbeliai, mankšta, būreliai, kieme sutvarkyti, nauji atrakcionai, sūpynės“.

 „Labai patiko organizuojamos ekskursijos, kelionės, išvykos po miestą, spektakliai“.

 „Mums labiausiai patiko, kad darželis labai daug keliauja, užsiima visokiomis veiklomis“.

 „Vaikui labai patiko vasaros stovyklos, miško aikštelė. Įdomūs įvairūs renginiai, futbolo aikštelė“.

 „Tobulinama ir puoselėjama ne tik darželio aplinka, bet ir grupė“.

 „Vaikams jaukios ir saugios aplinkos kūrimas“.

„Labai patiko stovyklėlės birželio mėnesį bei vaikų nakvynė darželyje“.

 „Patiko augalų darželiai kieme bei ant palangių“.

 Svarbi vaiko sėkmė mokykloje

 Mokyklinės brandos siekiame nuosekliai nuo pat pirmų vaiko ugdymosi įstaigoje metų. Mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo programoje ypač akcentuojamas vaiko savarankiškumo ugdymas. To siekiame visoje ugdomojoje veikloje – žaidžiant, valgant, rengiantis į lauką ar miegoti, sportuojant, muzikuojant ir t.t. Pavyzdžiui, jei vaikai ruošiasi meninei veiklai, jiems siūloma apsispręsti, kokių priemonių reikės, savarankiškai susirasti jas aplinkoje, pasirinkti norimas spalvas, faktūras, formatą, kiekį. Vaikas visada gali kreiptis pagalbos į draugus ar pedagogus.

 Esame įsitikinę, kad palanki sąlyga siekti geros mokyklinės brandos yra vaikų ugdymasis mišraus amžiaus grupėse. Vaikai mokosi vieni iš kitų: apsirengti, klausti, prašyti pagalbos susidūrus su sunkumais, bendrauti ir bendradarbiauti. Jaunesnieji vaikai dalyvaudami bendruose projektuose su vyresniaisiais sparčiai ugdosi savo gebėjimus.

 Praktinė patirtis rodo, kad vaikai, turintys geresnius socialinius ir sunkumų įveikimo įgūdžius, sėkmingiau tęsia ugdymąsi mokykloje. Emocinė branda užtikrina sklandų žinių priėmimą, patirties kaupimą, gebėjimų ugdymąsi. Tuo tikslu priešmokyklinėse grupėse jau daugelį metų sėkmingai įgyvendiname „Zipio draugų“ programą.

 Tėvelių atsiliepimai:

„Mums ypatingai patiko lankyti priešmokyklinę grupę, nes mačiau savo vaiko labai didelę pažangą, besiruošiant į mokyklą. Visi buvo draugiški ir palaikantys“.

 „Norėčiau padėkoti darželiui „Vaikystė“ už meilę ir šilumą, kuria apgaubėte mano vaiką. Ir už begalinę kantrybę paruošiant į mokyklą“.

 Mes – nuolat besimokantys, atviri naujovėms ir atradimams

Tėvelių atsiliepimai:

„Čia pedagogai – tikri profesionalai, išmanantys savo darbą..“

 „Labiausiai man patiko darželyje rūpestis vaikais ir auklėtojų kvalifikuotumas. Tiesiog esu patenkinta visais darbuotojais“.

 „Labai profesionalios auklėtojos“.

„Labai geras administracijos požiūris. Visuomet atsižvelgia į visas išsakytas mintis, pastabas. Bendravimas, bendradarbiavimas ir įsiklausymas ne tik pačioje grupėje, bet ir visame kolektyve“.

 

 

Parašykite komentarą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Connect with Facebook